Què és el programa Life?

LIFE és un programa de la Unió Europea que cofinança projectes a favor del medi ambient i el desenvolupament sostenible en àrees incloses dins la Xarxa Natura 2000 (XN2000).

Què és la Xarxa Natura 2000?

La Xarxa Natura 2000 protegeix els espais naturals més importants de la Unió Europea, els quals contenen hàbitats i espècies de flora i fauna que són d’interès comunitari.

Objectius

L’objectiu del projecte és desenvolupar accions de conservació i restauració que serveixin de model i siguin transferibles a la resta de conques catalanes i de l’àrea mediterrània que pateixin els mateixos problemes de conservació d’aquests espais de ribera.

Pel que fa a les actuacions, es plantegen els objectius següents:

Millora directa de l’estat de conservació de les vernedes

 • Construir i protegir jurídicament un corredor espacial.
 • Desfragmentar l’hàbitat i permetre el continu fluvial ripari, augmentant la superfície ocupada per vernedes dins la seva àrea de distribució.
 • Reintroducció de l’hàbitat en els cursos on hagi desaparegut, recuperant-ne la presència en les zones baixes de conca al·luvial i incrementant-ne l’àrea de distribució a escala regional.
 • Restaurar i conservar alguns dels darrers grans boscos de planures al·luvials ibèriques.
 • Millorar l’estat de conservació, l’estructura i la biocenosi associats a les vernedes preexistents de més interès o potencial.

Generació de coneixement i experiència

 • Implementar de manera coordinada les 3 Directives Europees d’aplicació en governança fluvial.
 • Establir les bases tècniques sobre el maneig silvícola de l’hàbitat i avançar en el seu coneixement.
 • Assajar diferents solucions de restauració perquè serveixin de model en les problemàtiques de conservació de l’hàbitat com a conseqüència del canvi climàtic i la modificació de dinàmiques fluvials.
 • Intercanviar experiències tècniques amb altres grups d’interès europeus.
 • Difondre la necessitat de reorientar l’estratègia de conservació d’hàbitat centralitzant-la en la conca i el continu fluvial, en comptes de gestionar els trams aïlladament.

Objectius socioambientals

 • Restituir el continu fluvial com a infraestructura verda aprofitant-ne la restauració.
 • Difondre els valors ambientals, funcionals, culturals i vivencials dels boscos riparis entre la ciutadania.
 • Difondre nous criteris de gestió de l’hàbitat entre propietaris i gestors.

Les accions es plantegen amb un criteri d’eficiència: aconseguir el màxim resultat amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi tot sol amb la realització d’accions clau. Es tindran en compte les problemàtiques específiques de cada àrea: la desaparició dels grans boscos, la regulació hidrològica i la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.

És important destacar que per primer cop s’arriba a un acord amb una central hidroelèctrica per tal d’aconseguir una regulació de cabals i així fer pujar el nivell freàtic i millorar l’estat de conservació de les zones de ribera afectades.

En aquest projecte hi ha una forta càrrega de difusió i comunicació, amb activitats d’educació ambiental per a escoles properes a les zones d’implementació. Es farà una exposició itinerant visitarà diversos pobles de Catalunya, juntament amb un audiovisual que reforçarà la consciència sobre la importància dels espais de ribera i com fer-ne un ús adequat i sostenible.

Zones d’intervenció

S’actuarà en tres trams de tres conques pilot diferents, que tenen les problemàtiques més significatives que afecten les vernedes de l’àrea mediterrània. Aquests espais inclouen 24 zones d’especial conservació (ZEC) i un 45 % de la distribució regional de l’hàbitat del vern.

SituacioMapaAltSegre

Zona Alta de Conca

Alt Segre (Bellver de Cerdanya/Prullans)

SituacioMapaTerMig

Zona Mitjana de Conca

Alt Ter (Ripollès/Osona)

SituacioMapaBesos

Tram Baix de Conca

Conques del Besòs (Vallès Occidental)

Accions

El projecte consta de 17 accions que implementaran els seus socis

B

Accions de compra i arrendament de terrenys

B1 No es preveuen accions dins d’aquest capítol.

Resultats esperats

Life Alnus s’ha dissenyat per avançar en la conservació de l’hàbitat amb l’impacte i a les escales següents:

Millor comprensió de la problemàtica de conservació a escala regional a Catalunya (32.108 km2) i planificació de la gestió i millora de l’hàbitat en 24 ZEC i 950 km lineals d’espais fluvials (485 dins de ZEC i 465 en cursos d’interconnexió de ZEC) de les tres conques fluvials d’actuació.
Increment de la protecció jurídica i física de les vernedes en un total de 2.235 ha mitjançant:
 • Millora i ampliació de 129 ha d’espais XN2000
 • Creació d’una nova ZEC de 980 ha, “Meandres del Ter”
 • Obtenció d’una protecció addicional de 1.126 ha mitjançant altres figures jurídiques suplementàries
Aplicació d’accions directes de conservació sobre l’hàbitat en 490 ha, que en el seu conjunt permetran restaurar, millorar ecològicament i desfragmentar l’hàbitat al llarg dels eixos planificats.
Millora ecològica de les vernedes mitjançant l’aplicació de mesures silvícoles i la regulació d’usos de ribera en 280 ha.
Desfragmentació o reintroducció de l’hàbitat en centenars de km lineals mitjançant la creació de més de 300 nuclis de dispersió (38 ha).
Execució de 4 projectes demostratius en un total de 162 ha, assajant possibles solucions per a les problemàtiques més complexes que afronti l’hàbitat a escala regional i mediterrània.
Transferència i reproducció d’experiències i coneixement mitjançant:
 • Plans de transferència i explotació dels resultats, dissenyats específicament per influenciar aquells actors clau que puguin tenir un efecte multiplicador en altres àrees de l’arc mediterrani.
 • Participació de 260 interessats com a mínim en esdeveniments de transferència organitzats pel projecte (5 aules de debat, 4 jornades tècniques i 1 workshop internacional).
 • Implicació de 300 persones com a mínim mitjançant la participació en esdeveniments tècnico-científics europeus i activitats de networking.
 • Publicació dels resultats en forma de manuals tècnics, directrius i articles científics, prioritzant-ne l’accés obert i a disposició dels interessats durant com a mínim els 5 anys posteriors a la finalització del projecte.
 • Sensibilització a escala regional, impactant directament sobre una població de 521.000 persones (professionals i gestors, públic en general i escolars) mitjançant la comunicació constant en diversos mitjans, la participació en esdeveniments divulgatius i l’organització d’activitats d’educació ambiental.
top