Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Coordinador)

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) té per missió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural a través de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat. En aquest context, l’activitat que porta a terme està orientada a resoldre problemes relacionats amb la gestió d’ecosistemes i la interacció dels recursos naturals amb la societat, amb l’objectiu de millorar la riquesa i el benestar de les persones i la sostenibilitat del medi natural en el context de canvi global actual. Aquesta orientació es tradueix en el retorn dels resultats del nostre treball a la societat. Els continguts de la nostra activitat s’articulen al voltant de tres programes: Dinàmica del paisatge i biodiversitat, Gestió forestal multifuncional i Governança i bioeconomia del medi rural, en els quals s’emmarquen les diferents línies de recerca, formació i transferència que es desenvolupen a la institució.

www.ctfc.cat

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM), és l’àrea ambiental del Museu del Ter, que té com a finalitats l’estudi, la difusió i la conservació del patrimoni cultural i natural del riu Ter i, per extensió, els altres rius mediterranis.

Les activitats principals del CERM són la Custòdia i la restauració ecològica de sistemes fluvials -mitjançant la consecució d’acords amb propietaris i ajuntaments-, l’Educació ambiental i la sensibilització ciutadana –dóna formació a milers d’alumnes cada any, des d’educació infantil fins a estudiants universitaris-, i la Recerca en rius Mediterranis –sobretot associada a l’avaluació de l’estat ecològic de rius (vegetació de ribera, macroinvertebrats aquàtics, peixos, etc) i solucions per millorar la connectivitat dels rius per als peixos-.

Treballa i col·labora amb universitats i altres institucions, essencialment al conjunt de Catalunya, tot i que també participa en algun projecte internacional.

http://mon.uvic.cat/cerm

Ajuntament de Granollers

L’Ajuntament de Granollers és una entitat local amb una llarga trajectòria en la implantació de polítiques ambientals i en la realització de projectes de preservació del medi natural.

En els darrers 20 anys, Granollers ha dedicat especial atenció a la recuperació ecològica i social del riu Congost, l’eix vertebrador del municipi i principal infraestructura verda de la plana vallesana. S’han realitzat multitud de  projectes de rehabilitació fluvial del Congost, cercant la consecució de la màxima naturalitat possible a la llera i destinant les ribes fluvials a la creació d’un gran parc fluvial on conviuen les activitats socials i les accions pel foment de la biodiversitat.

El treball continu han permès desenvolupar una gestió avançada del Congost al seu pas per Granollers. D’una banda, s’ha aconseguit un riu alliberat i seminatural en el tram periurbà entre el Pla de Palou i l’espai natural de Can Cabanyes. Per l’altra, el riu en el seu tram urbà situat al centre de la ciutat compta amb una llera baixa naturalitzat i una llera alta d’alt valor paisatgístic i un manteniment optimitzat per funcionar com a corredor fluvial .

Els treballs de restauració fluvial més destacats són:
– La millora de la connectivitat al sector de Palou, amb desendegament parcial del mur de contenció
– La creació d’hàbitats per la recuperació de la fauna i la vegetació de ribera a Can Cabanyes
– El foment d’una vegetació de ribera adequada sense alterar els riscos hidrològics.
– La utilització de tècniques de bioenginyeria per corregir perfils i la millora ecològica de marges
– L’eliminació d’espècies invasores de la llera fluvial i els espais adjacents

www.granollers.cat

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va sorgir de la fusió de la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigües, com a l’empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral de l’aigua a Catalunya.

L’ACA desenvolupa les seves funcions amb una visió integradora dels ecosistemes aquàtics, que tingui en compte el seu equilibri i que es basi en els principis d’eficàcia, eficiència i economia de costos. Les seves competències principals són:

• Complir la Directiva marc de l’aigua (DMA).
• Protegir el medi natural aquàtic i autoritzar les actuacions a les lleres.
• Planificar i ordenar l’abastament i el sanejament a les conques internes de Catalunya.
• Construir i explotar depuradores.
• Redactar estudis d’inundabilitat.
• Fer inspeccions i el seu seguiment.
• Elaborar lleis i decrets en competències de l’aigua.

http://aca.gencat.cat

MN Consultors en Ciències de la Conservació

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ és una societat independent fundada l’any 1998 en pro de la conservació dels ecosistemes mediterranis i de la seva diversitat biològica.

Operant des del camp de la biologia i l’enginyeria civil, proveeix coneixement i presta serveis de recerca i d’assessoria tècnica, científica i jurídica especialitzada en favor d’administracions, agències governamentals i companyies mercantils.

Els seus àmbits de major especialització són l’ecologia fluvial, la zoologia aplicada, la conservació de la flora i els hàbitats naturals, i la restauració d’ecosistemes des de l’enginyeria civil.

En els últims anys s’ha consolidat com l’equip d’àmbit ibèric amb una major especialització en la interconnexió de les ciències hidrogeomorfològiques i hidrobiològiques, així com en la resolució de reptes de restauració singularment complexos relacionats amb problemàtiques geomorfològiques i morfodinàmiques. És l’equip que ha concebut una major nombre de projectes de restauració fluvial a les conques mediterrànies de la Península Ibèrica durant els últims anys.

www.mnconsultors.com

Fundació Catalunya-La Pedrera

La Fundació Catalunya-La Pedrera és una entitat sense ànim de lucre. Un dels seus principals objectius és la conservació del patrimoni natural i el paisatge i la sensibilització de la població envers la necessitat de protegir el medi ambient.

En aquest sentit, la Fundació té tres línies d’actuació:

  1. L’adquisició de territori representatiu d’ambients naturals ben conservats i la subsegüent gestió dels mateixos en col·laboració amb institucions conservacionistes, altres organitzacions no-governamentals i entitats públiques.
  2. La col·laboració en projectes de conservació de la natura que porten a terme altres institucions nacionals.
  3. Desenvolupar una tasca educativa continuada, entre els infants i joves, així com també entre els adults, per tal de crear valors mediambientals a la nostra societat.

La Fundació ajuda actualment a protegir el 4,5% del territori català i ja té 26 espais en propietat. En aquest sentit, la Fundació participa en la gestió sostenible de 144.096 hectàrees, formades per propietats de la Fundació (adquirides amb propòsits conservacionistes) i altres propietats públiques i/o privades en les que la Fundació té acords de custòdia amb els seus propietaris.

fundaciocatalunya-lapedrera.com

Col·laboradors:

Simbol Web2
albater_color_trans
top