Seguiment de l’estat ecològic i de la biodiversitat

S’ha iniciat el seguiment ecològic del LIFE ALNUS, i s’estan duent a terme mostrejos de flora, vegetació, sòls i hàbitat fluvial a diferents zones del Congost a Granollers, el Ter al Ripollès i el Ter a Osona. Els objectius del seguiment són per una banda, comparar l’efecte de les actuacions de conservació i restauració sobre els organismes bioindicadors i l’estructura i funcionalitat de l’hàbitat. Per altra banda, també serveixen per conèixer el millor possible la dinàmica d’hàbitat i la distribució dels bioindicadors en diferents estats de conservació del boscos al·luvials i en diferents escenaris d’humanització: forestal, agrícola i urbà.

Cal destacar que al riu Congost s’hi ha trobat barb de muntanya, bagra catalana i anguila, denotant un envejable estat de salut la seva comunitat de peixos, lliure de grans barreres que impedeixen els seus desplaçaments.

Els censos d’ocells estan evidenciant una elevada diversitat ornítica en les illes i planes al·luvials, que conserven un bosc de ribera en un bon estat ecològic.

Accions relacionades:

top