Regulació de l’ús públic en zones de ribera

Amb l’objectiu de complementar localment les accions del projecte LIFE ALNUS, una de les accions contemplades és la regulació dels usos recreatius entorn als espais fluvials, millorant la governança de l’hàbitat a llarg termini, amb l’objectiu de regular les pressions sobre els espais de ribera.

En el cas del Ter a Osona, riu que transcorre per una regió molt humanitzada, a grans trets, el paisatge es troba dominat per activitats agràries i industrials, i per algunes àrees urbanes densament poblades. Les riberes fluvials han estat sempre molt emprades pels seus habitants, entre d’altres usos, per a l’aprofitament de la fusta de plantacions d’arbres de ribera, la pesca i l’activitat hortícola. Alguns trams han tingut menys influència humana i es consideren punts o trams de referència, que cal conservar i intentar imitar a la resta del territori. Així doncs, el riu Ter ha sigut un espai, des d’antic, molt utilitzat pel veïnat per a fer-hi activitats socials. En aquests espais, per tant, hi conviuen diversos usos lúdics: el passeig resseguint el camí Vora Ter GR-210, a peu o en BTT i la pesca esportiva de ciprínids, entre d’altres. La millora de l’accés al riu, així com l’augment de les activitats que s’hi duen a terme i la gran varietat d’usuaris fan que sigui necessari dur-hi a terme una ordenació dels usos tant per compatibilitzar-los entre ells com per a assegurar la protecció i millora dels sistemes naturals fluvials.

La governança fluvial com a eina de protecció i ordenació dels espais fluvials de casa nostra.

Accions relacionades:

top