Primers estudis preparatoris del LIFE ALNUS per comprendre l’estat de conservació de les Vernedes.

El projecte comença iniciant treballs a escala regional que permetran conèixer millor quin és l’estat de conservació actual de les vernedes al·luvials des del punt de vista geogràfic. Aquesta primera fase preparatòria consisteix en l’elaboració de dos estudis.

El primer d’ells persegueix la generació d’un model matemàtic de potencialitat ecològica a escala de tota Catalunya per l’hàbitat 91E0*, els “Boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior”. Es tracta d’un estudi pioner, ja que mai abans s’havia elaborat un model d’aquestes característiques per planificar i gestionar un hàbitat a escala regional. El seu objectiu és reconstruir quin podria haver estat el domini original que van ocupar les vernedes en el passat dins dels espais fluvials de Catalunya, una informació crucial per tal de poder dissenyar l’estratègia de conservació dels boscos al·luvials dominats per verns en cada una de les conques en les que actua el projecte. L’estudi establirà, en definitiva, l’aptitud ecològica de cada curs fluvial per acollir l’hàbitat, recolzant-se en models teòrics generats a partir de l’anàlisi espacial d’una multitud de variables ecològiques (orogràfiques, climàtiques i hidrològiques).

En segon lloc s’està portant a terme la generació d’una cartografia de la distribució actual de les vernedes fluvials del territori català. Per fer-ho, es fusionaran i estructuraran totes les fonts cartogràfiques disponibles, i seran obtingudes i georeferenciades la totalitat de cites bibliogràfiques existents, a partir de les quals s’obtindrà la millor aproximació possible a la geografia actual de l’hàbitat.

Anàlisis posteriors d’ambdues cartografies (distribució actual i distribució potencial) oferiran una primera imatge de l’àrea de recessió geogràfica de l’hàbitat, un diagnòstic crucial per poder profunditzar en la comprensió de les causes que es troben en aquesta recessió, així com poder dissenyar d’ara endavant la reintroducció i restauració estratègica dels boscos de vernedes.

Ambdós estudis seran duts a terme per l’equip de botànica de MN Consultors en Ciències de la Conservació i tindran una duració de tres mesos.

 

 

Accions relacionades:

top