D2. Avaluar l’impacte ambiental i socioeconòmic del projecte

Avaluar econòmicament les actuacions directes de conservació implementades sobre el terreny (C1 i C4), així com els costos i beneficis associats. També avaluar la seva contribució directa en la revitalització de l’economia local i conèixer els impactes socials directes i indirectes de les actuacions implementades en les ZECs i la seva àrea d’influència.

top